Integritetspolicy

Integritetspolicy

Meddelande om skydd av personuppgifter

Detta meddelande om personuppgiftsskydd från Navigare Yachting ska tillämpas från den 25 maj 2018 och bygger på den allmänna dataskyddsförordningen. Denna policy avser alla företag i Navigare Yachting-koncernen som kan fungera som datainsamlare.

Navigare Yachting behandlar dina personuppgifter i enlighet med förordning (EU) 2016/679 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter samt inhemska lagar baserade på nämnda förordning, med genomförande av lämpliga tekniska och [organisatoriska] säkerhetsåtgärder för att skydda personuppgifter mot obehörig åtkomst, missbruk, avslöjande, förlust eller förstöring.

1. Allmän information

Detta meddelande beskriver vilka uppgifter vi samlar in, hur vi behandlar dem och för vilka ändamål vi använder dem samt dina rättigheter kopplade till dina uppgifter.

Ansvarig för uppgiftsbehandlingen:

Navigare Yachting AB
Norra Vallgatan 66, 211 22 Malmo, Sverige
SE556686235401
Navigare Yachting d.o.o.
Bani 75, 10010 Buzin, Zagreb, Kroatien
HR46360049107
Navigare Yacthing Ltd
Craigmuir Chambers, PO box 71, Road town, Tortola VG1110, Brittiska Jungfruöarna
Company nr. 1779855
Navigare Yachting Grekland
Single Member P.C, Agios Kosmas Marine, Poseidonos Ave. 18, PC:167 77, Hellinikon, Greece
VAT Nr: 800611998

E-postadress för kontakt:
privacy@navigare-yachting.com

Om vi använder externa leverantörers tjänster tecknar vi personuppgiftsbiträdesavtal med dessa leverantörer, som säkerställer att dina personuppgifter behandlas i enlighet med gällande regelverk.

 

2. Typer av personuppgifter som vi behandlar

Vi använder oss av följande personuppgifter:

 • Huvuddata: förnamn och efternamn, födelsedatum, födelseland, nationalitet, personligt identifieringsnummer, skattenummer
 • Adress- och kontaktuppgifter: ort, e-postadress, adress, mobiltelefonnummer
 • Övriga uppgifter: typ av identitetshandling, identitetshandlingens nummer, datum för ombordstigning, hamn för ombordstigning, namn på yacht eller båt, skepparlicensens nummer, VHF-certifikatets nummer, kreditkortsnummer, bokningsnummer, GPS-koordinater för navigering

 

3. Rättslig grund för och syften med behandlingen av personuppgifter

Alla typer av personuppgifter om dig behandlas på följande grunder:

 • Rättsliga förpliktelser: Vi behandlar dina personuppgifter i enlighet med gällande bestämmelser samt för ändamålen anmälan och registrering, som vi är skyldiga att utföra enligt gällande bestämmelser. (t.ex. förordningen om villkor för att bedriva uthyrning av fartyg med eller utan besättning och tillhandahållande av boendetjänster på fartyg, ingående av ett avtal om tillhandahållande av uthyrning av fartyg).
 • Fullgörande av avtal: Vi behandlar dina personuppgifter i syfte att fullgöra avtalet som vi har slutit och de avtalsenliga skyldigheterna.
 • Samtycke: du har gett oss att behandla dina personuppgifter i syfte att skicka reklamerbjudanden och annan affärsrelaterad information, i syfte att utvärdera belåtenheten efter charterperioden och i syfte att kontakta dig.
 • Personuppgiftsansvariges berättigade intresse: Alla dina uppgifter behandlas i syfte att uppfylla lagstiftningsorganets skyldigheter (t.ex. föreskrift om villkoren för att bedriva befraktning av fartyg med eller utan besättning och tillhandahållande av gästboendetjänster på fartyg) eller för att uppfylla avtalsenliga skyldigheter och ingå avtal, t.ex. Avtal om tillhandahållande av fartygsbefraktning.

Vi samlar in personuppgifter från våra kunder personligen, vid mässor, via webbplatser, e-post och telefon, eller tar emot dem från andra charterförmedlare.

 

4. Lagringsperiod

I princip kommer vi att radera dina personuppgifter när avtalsförhållandet upphör och senast när eventuella rättsliga krav beträffande bevarandet av personuppgifter upphör att gälla.

 

5. Hantering av samtycke

Du kan när som helst återkalla ditt samtycke. Du kan även när som helst invända mot vår behandling av dina personuppgifter.

Du kan ändra ditt samtycke genom skriftlig begäran till följande adress:

NAVIGARE YACHTING d.o.o.
Ulica Damira Tomljanovića Gavrana 11, Zagreb

eller via e-post till

privacy@navigare-yachting.com

Om du återkallar ditt samtycke kommer vi inte längre att använda dina uppgifter för nämnda ändamål. Om du önskar ge ditt samtycke på nytt har du möjlighet att göra det.

När det gäller behandling av dina personuppgifter som inte kräver ditt samtycke och som är nödvändig för att sluta avtal med oss, för att fullgöra ett slutet avtal eller på grund av våra förpliktelser enligt lag kommer vi inte att kunna fullgöra våra avtalsenliga skyldigheter gentemot dig eller sluta något avtal med dig om du inte lämnar dessa uppgifter till oss.

 

6. Registrerades rättigheter

 • Rätt att få tillgång till uppgifterna och information om behandlingen av personuppgifter
  dvs. behandlar den personuppgiftsansvarige registrerades personuppgifter eller inte och om uppgifterna behandlas, vilket är ändamålet med den här behandlingen, vilka kategorier av personuppgifter behandlas osv.
 • Rätt till rättelse
  Om vi behandlar personuppgifter om dig som är ofullständiga eller felaktiga kan du när som helst be oss att rätta eller komplettera dem.
 • Rätt till radering
  Du kan be oss att radera dina personuppgifter om vi har behandlat dem olagligt eller om den behandlingen innebär en oproportionell kränkning av dina skyddade intressen. Observera att det finns vissa skäl som kan göra att omedelbar radering inte är möjlig. Det kan t.ex. gälla lagstadgade arkiveringsskyldigheter.
 • Rätt till dataportabilitet
  Du kan be oss att ge dig de uppgifter du har anförtrott oss i strukturerad form, i ett maskinläsbart standardformat: • om vi behandlar dessa uppgifter baserat på ditt samtycke, som du kan återkalla, eller för att fullgöra vårt avtal, och • om behandlingen görs med automatiska processer.
 • Rätt att göra invändningar
  Om vi lämnar ut din information i syfte att utföra en uppgift av allmänintresse eller en uppgift för offentliga organ eller när vi i samband med behandlingen av din information hävdar vårt berättigade intresse kan du göra en invändning mot denna uppgiftsbehandling om det finns ett intresse av att skydda dina uppgifter.
 • Rätt att inge klagomål till den behöriga myndigheten
  Om du tror att vi i samband med behandlingen av dina uppgifter har handlat i strid med svenska eller europeiska dataskyddsbestämmelser ber vi dig kontakta oss för att lösa eventuella problem. Du har full rätt att inge ett klagomål till den svenska dataskyddsmyndigheten eller, vid ändring av tillämpliga bestämmelser, till något annat organ som tar på sig dess behörighet samt, från och med den 25 maj 2018, till tillsynsmyndigheten inom EU.
 • Utövande av rättigheter
  Om du önskar utöva någon av ovan nämnda rättigheter ber vi dig kontakta oss med hjälp av vår kontaktinformation i punkt 1 i detta meddelande.
 • Bekräftelse av identiteten
  Vid tveksamheter kan vi begära ytterligare information för att verifiera din identitet. Detta syftar till att skydda dina rättigheter och privata sfärer.
 • Missbruk av rättigheter
  Om du utövar någon av dessa rättigheter alltför ofta och med uppenbar avsikt att missbruka den kan vi komma att ta ut en administrationsavgift eller avböja att behandla din begäran.
 • Rätt till begränsning av behandlingen
  Du kan begära att behandlingen av dina uppgifter begränsas:

- om du bestrider dina uppgifters korrekthet under en period som gör det möjligt för oss att kontrollera om uppgifterna är korrekta.

- om behandlingen av dina uppgifter var olaglig, men du motsätter dig att personuppgifterna raderas och i stället begär en begränsning av deras användning.

- om vi inte längre behöver uppgifterna för de förutsedda ändamålen, men du fortfarande behöver dem för att fullgöra rättsliga krav eller om en invändning har registrerats mot behandlingen av dessa uppgifter-

 

7. Överföring av uppgifter till tredje parter

Vi bevarar dina personuppgifter och kommer inte att lämna ut dem eller göra dem tillgängliga för tredje parter, utom i följande fall:

 • Om du uttryckligen och skriftligt går med på att lämna ut vissa konfidentiella uppgifter för ett visst ändamål eller till en viss person.
 • När krav på utlämnade av personuppgifter framställs av domstol och myndigheter med stöd i lag.
 • If a court, attorneys or a notary public require the data for their proceedings, where the submission of such data is required in writing.
 • If the Tax Administration, the Croatian Pension Insurance Institute, and Croatian Health Insurance Fund require the data on the basis of the legal obligations that the controller has towards them.
 • If we are obliged to submit data to the Ministry of Maritime Affairs, Transport and Infrastructure.

 

8. Överföring av uppgifter till tredjeländer

Överföring av uppgifter till tredje länder (länder utanför EU) utförs endast:
-om det finns en lagstadgad förpliktelse
- om överföringen är nödvändig för att fullgöra avtalsenliga skyldigheter
- om du har gett ditt uttryckliga samtycke

 

9. Användning av digitala tjänster (webbplats, applikationer)

Vi samlar bara in de personuppgifter som besökare på vår officiella webbplats frivilligt lämnar till oss när de skickar in kontaktinformation, söker jobb, använder sig av tjänster med uppringning och registrerar klagomålsblanketter. Dessa personuppgifter används konfidentiellt och endast för ett specifikt ändamål. Det sker ingen överföring av dessa personuppgifter till tredje parter, såvida det inte finns en lagstadgad skyldighet eller ett beslut från det offentliga organet, då sådana personuppgifter kan komma att vidarebefordras till behörig myndighet. Åtkomsten till webbplatsen är protokollbaserad och tekniska data, t.ex. webbplatstrafik, vilket operativsystem som används, skärmupplösning, tidpunkt för besöket och storlek på överförd datamängd, registreras vid det tillfället.

För att förbättra vårt utbud kan webbplatserna innehålla ”cookies” som lagras på webbplatsbesökarnas datorer. Lagringen av ”cookies” kan förhindras, men detta kan begränsa möjligheterna på webbplatsen. ”Cookies” ger möjlighet att spara webbplatsbesökares vanliga preferenser, optimera tekniska processer och ständigt förbättra utbudet. Navigare använder både sina egna cookies och cookies från tredje part för att ha möjlighet att förbättra din upplevelse på vår hemsida. Notera gärna att genom att blockera eller välja bort cookies kan hemsidan dessvärre inte optimeras för din bästa möjliga användarupplevelse. Vi använder denna information för att utvärdera olika funktioner på hemsidan och för att stödja marknadföring av våra tjänster. Genom att besöka vår hemsida så samtycker du också till att vi använder oss av cookies. Vi använder cookies till följande: nödvändiga funktioner på hemsidan, funktioner som ger dig den bästa möjliga användarupplevelsen på sidan, statistik, webbanalys och marknadsföring. Du kan även ändra ditt godkännande av cookies när du vill.

Cookies

Nödvändiga Cookies

Nödvändiga cookies gör hemsidan användarvänlig, genom att låta grundläggande funktioner så som sidnavigering få tillgång till säkra områden av sidan. Hemsidan kan inte fungera optimalt utan dessa cookies.

Prestations Cookies

Dessa cookies tillåter oss att räkna antal besökare och kartlägga källor så att vi kan mäta och förbättra hemsidans prestation. De hjälper oss att veta vilka sidor som är mest och minst populära, och visar hur besökare rör sig på hemsidan. Vi kan även förse en tredje part med denna information för att låta dem hjälpa oss med analys (ex. Google Analytics). All information som dessa cookies samlar in är anonymiserad data och kan inte kopplas till dig personligen. Om du blockerar eller väljer bort dessa cookies, så kommer vi inte har ha möjlighet att förbättra hemsidans prestation utifrån ditt användarmönster.

Sociala medier Cookies

Dessa cookies avser olika social medier tjänster som vi har lagt till på hemsidan för möjliggör för dig att dela innehåll från vår sida med dina vänner och ditt nätverk (så som Facebook, Twitter, LinkedIn). Det möjliggör spårning av din webbläsare på andra sidor för att bygga upp en profil innehållande dina intressen. På så sätt visas innehåll och budskap som är relevant och intressant utifrån ämnen som intresserar dig. Genom att tillåta dessa cookies så har du möjlighet att kunna nyttja verktygen för att dela innehåll.

Vi har genomfört alla tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina uppgifter mot förlust, ändring eller åtkomst av tredje parter. Tveka inte att kontakta oss om du har några frågor, så kommer vi att svara så snart som möjligt på dina frågor och begäranden och hjälpa dig att utöva dina rättigheter.

Eventuella ändringar av vår policy för personuppgiftsskydd offentliggörs i vårt meddelande om personuppgiftsskydd och på vår webbplats, och du kommer att bli informerad om dessa.

 

10. Säkerhetsdeklaration

Vi har vidtagit alla rimliga åtgärder för att vidta lämpliga säkerhetsåtgärder för att skydda din information.

 

11. Ändringar i denna policy

Eventuella ändringar av denna policy kommer antingen att publiceras på vår webbplats, broschyr och/eller göras tillgängliga på begäran.