Vilkor

Vilkor

INSTRUKTIONER OCH VILLKOR FÖR BOENDE PÅ EN NAVIGARE YACHTING BÅT

Uppdaterad den 17 januari 2024

Dessa instruktioner och villkor för boende på en Navigare Yachting båt, tillsammans med bokningskontrakt (om tillämpligt), faktura och boardingkort kommer att tjäna som ett kontrakt. Navigare Yachting och/eller annan operatör kommer att kallas NY, hyresgästen av båten kommer att hänvisas till som chartergästen och båten kallas fartyg. Detta avtal är giltigt under följande villkor:

 1. Chartergästen hyr ett fartyg utrustat i enlighet med lagar och regler för kajplats och NYs standarder för båtcharter. Om tillämpligt på specifik destination, är utrustningslistan en integrerad del av detta kontrakt och undertecknas av de inblandade parter i samband med övertagande och återlämnande av fartyget (checklista).
 2. Chartergästen skall betala det överenskomna charterpriset med tillkommande avgifter.
 3. Fartyget får uteslutande användas för personligt bruk, såsom kryssning och liknande och får därför inte användas för något annat kommersiellt eller liknande ändamål.

HELTÄCKANDE FÖRSÄKRING / DEPOSITION / FÖRSÄKRING

Om det är tillämpligt i det land där fartyget ligger vid kaj kan en heltäckande försäkring tillämpas. För att göra in- och utcheckning snabbare och för att undvika säkerhetsdepositioner är fartyget helt försäkrat mot skador från tredje part, förlust eller skada på inventarier och utrustning, förlust eller skada orsakad av sjöolyckor, naturkatastrofer, blixtnedslag, grundstötning, kantring, brand, explosion, inbrott, stöld, kollision med något fast eller flytande föremål, skadlig handling av tredje part och jordbävningar. Full försäkring täcker inte uppsåtligt missbruk, grov vårdslöshet, kostnader för reparation av igensatt toalett eller tankning.

Om inte heltäckande försäkring tillämpas, förbinder sig chartergästen att lämna en deposition vid tidpunkten för ombordstigning på fartyget genom förhandsgodkännande av kreditkort (eller kontant, om tillämpligt för en specifik destination). Depositionen ska avslutas i sin helhet vid återlämnandet av fartyget, såvida inte en skada eller en defekt på fartyget eller utrustningen upptäcks då fartyget överlämnas, och om det inte finns någon fordran från NY, inlämnad eller tillkännagiven fordran från tredje part, som är kopplade till användningen av fartyget. I händelse av förlust av eller skada på utrustningen, särskilda delar av fartyget eller själva fartyget, eller av andra skäl som anges i detta avtal, ska NY behålla/debitera det belopp (en del av eller hela depositionen) som motsvarar ersättningen eller värdet av reparation, förvärv och/eller inköp av utrustningen eller den särskilda delen av fartyget. Om den orsakade skadan har till följd att fartyget inte kan hyras vidare, har Navigare Yachting rätt att behålla det belopp som motsvarar förlusten av vinst. Säkerhetsdeposition kan göras enbart genom förhandsgodkännande av kreditkort eller kontant. Det faktiska beloppet för depositionen för den typ av fartyg som hyrs anges i prislistan.

Fartyget är försäkrat mot skador orsakade av tredje part, brand, blixtnedslag, explosion, stöld eller rån eller skador orsakade av naturkatastrofer, sjö- och kollisionsrisker samt mot alla förluster eller skador förutom utrustning som anges i detta avtal. Om inte skadan orsakats med uppsåt (avsiktligt missbruk) eller med grov oaktsamhet, är chartergästens ekonomiska ansvar för förlust eller skada orsakad av honom eller en besättningsmedlem begränsad med säkerhetsdepositionen. Fartyget är försäkrat med den minimala självrisk som ska motsvara depositionsbeloppet. Oavsett försäkring är chartergästen också skyldig att betala ersättning för alla orsakade skador upp till höjden av säkerhetsdepositionen. Skador som täcks av försäkring och som inte omedelbart rapporteras till NY och/eller försäkringsbolaget, kommer inte att erkännas enligt försäkringsbrevet. I detta fall är chartergästen personligen ansvarig för totala skador till följd av utebliven eller försenad rapportering av skador. Skador på fartygets undervattensdel måste följas av en fartygsinspektion som utförs utanför vattnet, på chartergästens bekostnad, om han ska hållas ansvarig för denna skada.

AVBOKNING

Om chartergästen gör en avbokning mer än 120 dagar före ombordstigning, gäller en avbokningsavgift på 15% av charteravgiften eller 950 EURO, beroende på vilket som är störst. Om avbokningen sker 119 till 60 dagar före ombordstigning har NY rätt att behålla 50 % av charteravgiften. Om avbokningen sker 59 dagar eller mindre före avresan har NY rätt att behålla 100 % av charteravgiften. Om avbokningen beror på objektiva skäl (dödsfall i familjen eller att chartergästen har skadat sig allvarligt), kommer det betalda priset inte att återbetalas men NY kommer att ge fartyget till chartergästens förfogande under en annan ledig tidsperiod eller inom nästa seglingssäsong, men i detta fall har NY rätt att debitera chartergästen med administration och andra objektiva kostnader. I alla andra fall är NY inte skyldig att återbetala det belopp som betalats till chartergästen i enlighet med detta avtal.

När en bokning har bekräftats kan rabatter inte ändras. Charters kan inte avbokas med en avbokningsavgift och ombokas igen av samma kund för att få bättre bokningsvillkor (rabatter etc.).

Särskilda villkor kan gälla för följande destinationer: Brittiska Jungfruöarna och Thailand; dessa finns på vår webbplats och ingår i bokningsavtalet.

UNDERLÅTENHET ATT LEVERERA

NY är skyldig att tillhandahålla det avtalade, ett liknande eller bättre fartyg, vid överenskommen tid och plats, och att leverera det till chartergästen. Om NY är försenad med att uppfylla denna skyldighet, kommer NY att vara skyldig att betala tillbaka ett lämpligt proportionellt belopp av charterpriset för varje 24 timmar som är försenad, och dessutom, om anledningen till att NY är försenad kan tillskrivas NY:s ansvar, ska NY också betala 5% ersättning av veckovis charterpris för varje dag som är försenad, men inte mer än 15% av det totala charterpriset. Genom att leverera fartyget inom 4 timmar efter förseningen anses NY inte vara försenad.

Om NY inte kan tillhandahålla fartyget eller en lämplig ersättning (vilket innebär ett fartyg som liknar i dimensioner, redskap och utrustning) och förseningen överstiger ¼ av den totala chartertiden eller högst tre (3) dagar, har chartergästen rätt att dra sig ur avtalet. I detta fall kommer redan gjorda betalningar att återbetalas till honom. Inga ytterligare anspråk kan göras gällande.

Om det före charterns början är ett etablerat faktum att varken fartyg eller ersättare kommer att finnas tillgängliga på det överenskomna datumet, är NY skyldig att informera chartergästen så snart den förstnämnda får reda på detta. I detta fall kan båda parter dra sig ur avtalet före den förmodade starten av chartern. Betalningar som gjorts av chartergästen kommer att återbetalas enligt ovan. Inga ytterligare anspråk kan göras gällande.

Om incheckningstiden försenas av NY av skäl som han är ansvarig för, kommer chartergästen att få en pro rata återbetalning från NY,

 • förutsatt att antingen incheckningsproceduren ursprungligen hade överenskommits att äga rum under den andra delen av dagen inklusive en övernattning på fartyget
 • eller om en ersättande och/eller faktisk incheckning inte har ägt rum förrän senast kl. 12.00 nästa dag
 • eller om incheckningen av fartyget ursprungligen hade avtalats att äga rum under den första delen av dagen men i själva verket försenades med mer än 12 timmar

Om NY säger upp detta avtal är han skyldig att betala tillbaka det totala belopp som betalats av chartergästen, och om avtalet har sagts upp tre eller färre dagar före övertagandet av fartyget är NY skyldig att betala chartergästen böter på 10% av charterpriset för en vecka.

Oavsett eventuella orsaker och omfattningen på eventuell skada är NY:s ansvar gentemot chartergästen dock begränsat till beloppet för det betalda charterpriset.

Om det, på grund av en orsak som kan anses vara NY:s ansvar, uppstår ett haveri eller ett motorproblem på fartyget som skulle avhålla eller avsevärt hindra fartygets användning, får chartergästen häva detta avtal. I detta fall är NY skyldig att ta över fartyget i närmaste säkra hamn, återbetala chartergästen en lämplig del av charterpriset utökat med 10% och stå för transportkostnaderna för chartergästen och hans besättning till hamnen för planerad landstigning.

Om det uppstår ett tekniskt problem under charterperioden som hindrar chartergästen från att använda fartyget, kommer NY att lösa det inom 24 timmar från det att reklamationen gjordes. Att lösa reklamationen inom denna period befriar NY från alla krav som härrör från det faktum att det tekniska problemet inträffade (dvs. chartergästen har rätt att få en återbetalning av ett lämpligt proportionellt belopp av charterpriset endast för den tid som överstiger 24 timmar från det att reklamationen gjordes).

Vi förbehåller oss också rätten att återkalla båten på grund av oväntade omständigheter (t.ex. svåra väderförhållanden etc.), Om så är fallet kan vi ge dig ett kreditintyg som kan användas för framtida charter, förlänga din charter eller avboka din charter. Om vi ställer in din charter av skäl som inte ligger bortom vår kontroll har du rätt att få full återbetalning av alla betalda belopp. Oaktat det föregående kommer ingen återbetalning eller ersättning att betalas ut om din charter ställs in på grund av ovanliga och oförutsägbara omständigheter utanför vår kontroll, vars konsekvenser inte kunde undvikas även om all vederbörlig omsorg hade utövats; såsom (som exempel och inte som begränsning) krig, upplopp, civila oroligheter, arbetskonflikt, terroristaktivitet, natur- eller kärnkatastrof, brand, ogynnsamma väderförhållanden, oförutsebara tekniska problem med transport av skäl som ligger utanför vår kontroll eller våra leverantörers kontroll, stängda eller överbelastade hamnar, orkaner och andra faktiska eller potentiella ogynnsamma väderförhållanden, översvämning, epidemier, hälsorisker eller pandemier eller andra liknande händelser eller oförutsedda omständigheter som kan utgöra force majeure.

SEGLINGSVILLKOR & ANVÄNDNING AV FARTYGET

Användning av fartyget utanför kustvatten, deltagande i regatta etc. är endast tillåtet efter att skriftligt tillstånd har beviljats av NY till chartergästen.

Chartergästen är skyldig att tillhandahålla namn, efternamn, födelsedatum, födelseort och passnummer för alla besättningsmedlemmar i tid, enligt NY: s råd.

När väderförhållandena så kräver är chartergästen skyldig att omedelbart minska segelduken och inte tillåta fartyget att segla under en större mängd segelduk än vad som garanterar bekväm segling utan överdriven belastning eller press på rigg och segel; att inte segla fartyget i områden som inte täcks av de sjökort som finns till hans förfogande eller utan att tidigare noggrant ha studerat sjökorten över området och annat relevant tryckt material som finns ombord; att inte segla fartyget på natten utan att alla navigationsljus fungerar eller utan tillräcklig bevakning på däck. Chartergästen skall dagligen kontrollera oljan i motorn.

Chartergästen får inte lämna hamn eller ankarplats om vindstyrkan är eller förväntas bli över sju (7) på Beaufortskalan (30 knop) eller om hamnmyndigheterna har förbjudit segling eller medan fartyget har oreparerade skador på någon av dess vitala delar såsom motor, segel, rigg, länspump, ankarutrustning, navigationsljus, kompass, säkerhetsutrustning etc. eller om någon av ovanstående delar inte är i gott skick; inte heller får chartergästen lämna hamn eller ankarplats utan tillräckliga reserver av bränsle eller i allmänhet, när väderförhållanden eller tillståndet för fartyget eller dess besättning är tveksamt.

Chartergästen åtar sig att inneha giltiga navigationslicenser (och, om tillämpligt i det land där fartyget ligger vid kaj, ett VHF-certifikat) eller så är han skyldig att överlåta navigeringen av fartyget till en besättningsmedlem som har relevant tillstånd eller licens. Chartergästen garanterar NY sin egen nautiska kunskap och kompetens i det området, både sin egen och besättningens kvalifikationer, liksom hans förmåga att driva fartyget säkert utan hänsyn till väderförhållanden eller andra omständigheter, och tar över det fulla ansvaret för rationellt utnyttjande av fartyget och dess utrustning.

Om NY kommer till slutsatsen att skepparen eller minst en medlem av hans besättning inte har lämplig och nödvändig kunskap och sjökompetens, kan NY bryta detta avtal när som helst utan att vara skyldig att återbetala något betalt belopp eller, i enlighet med den etablereade kompetensen, kan NY bestämma gränserna för segling under detta avtals giltighetstid. NY har bemyndigats att göra sådana begränsningar om väderförhållanden eller andra allvarliga skäl skulle tvinga NY att göra det. I syfte att fastställa sjökompetensen hos chartergästen och hans besättning kan NY organisera en kortare gemensam navigering med chartergästen. Om det krävs av säkerhetsskäl har NY rätt att kräva att chartergästen och besättningen återför fartyget till basen eller instruera dem att förtöja på en viss plats.

Om skepparen eller minst en medlem av hans besättning inte har lämpliga och nödvändiga kunskaper och sjökompetens, kan chartergästen använda fartyget som ett "lägenhetsboende". Båtdokument, som måste finnas ombord under hela seglingstiden, kommer inte att överlämnas till chartergästen. Om det finns ytterligare hamnavgifter som är tillämpliga, ska dessa betalas av chartergästen.

NY ansvarar inte för eventuella personskador, skador och andra ännu svårare konsekvenser som kan uppstå på eller runt fartyget för chartergästen och medlemmar av hans besättning, såväl som för eventuella passagerare, eller för tredje part som orsakas av chartergästen eller medlemmar av hans besättning under avtalets giltighetstid.

Alla löpande kostnader för fartygets användning (bränsle, hamnskatter, ersättning, städning och liknande) skall betalas av chartergärsten. Detta gäller även de förpliktelser som kan uppkomma till följd av fartygets användning och som kan komma att förfalla till betalning efter det att detta avtal löpt ut.

I händelse av någon annan oväntad incident, någon större skada eller fel, navigationsavvikelse eller olycka är chartergästen skyldig att rapportera det, både till auktoriserade myndigheter och NY, på det snabbaste och mest lämpliga sättet och att följa deras instruktioner som överensstämmer med verksamheten för en god navigatör.

Chartergästen är inte behörig att varken hyra ut fartyget till tredje part eller att lämna det okontrollerat på någon plats som inte är säker, eller att hala upp det. Det högsta antalet passagerare ombord får inte vara högre än det antal som anges i besättningslistan.

Chartergästen är skyldig att följa alla navigationsregler och order från auktoriserade myndigheter, uppmärksamma fartygets, besättningens och passagerarnas säkerhet och underhålla fartyget och dess utrustning, rapportera till NY om ungefärlig navigationsriktning (resväg) och om eventuella ändringar som avser seglingsriktningen och att återlämna fartyget till NY i samma skick som chartergästen hade mottagit det (fartyget måste vara ordentligt rent, utrustningen måste vara i ordning, bränsletanken måste vara full etc.).

ÅTERLEVERANS

Chartergästen är skyldig att återföra fartyget till den överenskomna platsen (basen) en dag före den dag som fastställs som dag för återlämnande av fartyget, senast vid den tidpunkt som anges. I Brittiska Jungfruöarna, Amerikanska Jungfruöarna och Bahamas är chartergästen skyldig att återlämna fartyget till den överenskomna platsen (basen) på den dag som bestäms som dagen för leverans av fartyget, senast vid den tidpunkt som meddelats.

Chartergästen och hans besättning är skyldiga att lämna fartyget och tömma fartyget från sina behörigheter, inte senare än den tid som anges i boarding passet och/eller andra dokument. Om det är försenat är chartergästen skyldig att betala daglig charteravgift (ökad om tillämpligt enligt dessa instruktioner och villkor för boende på Navigare Yachting-fartyg) för varje påbörjad dag som är försenad.

Om chartergästen inte återlämnar fartyget i överenskommen tid och på överenskommen plats, kommer han att vara skyldig att betala ersättning för varje påbörjad förseningsdag med ett dubbelt belopp av den dagliga charteravgiften. Om han inte rapporterar till NY om förväntningar på att bli försenad före slutet av den överenskomna tiden för fartygets återlämnande, kommer ersättningen att utökas med ytterligare 30%.

NY är inte heller ansvarig för uppskjutningar eller ändringar av chartergästens planer som orsakas av dåliga väderförhållanden eller andra liknande skäl. I händelse av att extremt dåliga väderförhållanden hindrar återlämnandet av fartyget under en förutsedd period, samtycker NY till att istället för den förutsedda ersättningen, ska chartergästen betala ordinarie charterpris utökat med 50% av den dagliga charteravgiften, för varje påbörjad dag som förfaller med återlämnande av fartyget.

Fulla hålltankar, förlorade sittbrunns- eller däckskuddar och igensatt toalett vid fartygets överlämnande debiteras enligt operatörens prislista. Förlorade kuddar debiteras med 600 USD per kudde på Bahamas, karibiska destinationer och Seychellerna. Om fartygets bränsletank inte fylls maximalt debiteras priset för det saknade bränslet plus 150,00 EURO i straffavgift.

NY har rätt att reglera ersättningen för att chartergästen är försenad eller för den igensatta toaletten genom den borgen som ställts för säkerhetsdepositionen.

DIVERSE ANNAT

Med förbehåll för de begränsningar som anges i dessa villkor och i den utsträckning som tillåts enligt lag, ska NY endast hållas ansvarig för direkta skador som faktiskt lidits, betalats eller ådragits av chartergästen, besättningen eller passagerarna, på grund av en hänförlig brist i NYs skyldigheter med avseende på NYs tjänster, upp till ett sammanlagt belopp av den totala kostnaden för chartergästens bokning. Varken NY eller båtens ägare är ansvariga gentemot någon person för förlust, skada, personskada eller dödsfall som uppstår till följd av chartergästens användning av båten. NY gör inga andra utfästelser än de som finns i dessa villkor och skriftligt material som tillhandahålls som en del av bokningsförfarandet. NY kommer inte att vara ansvarig för eventuella avgifter, utgifter, flygbiljetter, hotellrum, mat, telefonsamtal eller andra utgifter av någon som helst anledning. Chartergästen ska ersätta och hålla Navigare och ägaren av båten från och mot alla krav på förlust eller skada på egendom eller personskada (inklusive förlust av liv) till följd av användning, drift eller innehav av båten och relaterad utrustning eller andra inventarier av chartergästen eller hans besättning, och från alla anspråk på grund av förlust eller skada på personlig egendom som tillhör chartergästen eller besättningen på båten eller jollen.

Alla belopp som anges (dvs. prislista, bokningsavtal etc.) inkluderar aktuella lokala skatter, avgifter och kostnader. I händelse av ändringar i lokala skatter, avgifter eller annan lagstiftning förbehåller sig Navigare rätten att justera priserna i enlighet med detta. Lokala skatter, avgifter och pålagor debiteras slutligen baserat på villkoren vid avresedatumet trots alla eventuella förskottsbetalningar.

Särskilda villkor kan gälla för vissa destinationer: information om detta finns på vår webbplats och införlivas som ett tillägg till dessa instruktioner och villkor för boende på ett Navigare Yachting fartyg. 

SKILJEFÖRFARANDE & JURIDIK

Alla tvister mellan chartergästen och NY måste lösas direkt mellan dessa två på engelska. Om skiljedom eller domstolsförfarande krävs, är platsen för jurisdiktion fartygets kajplats. För eventuella tvister mellan chartergästen och NY ska lagen i NY:s hemvistland tillämpas.

TILLÄGG nr. 1: INSTRUKTIONER OCH VILLKOR FÖR BOSTAD PÅ ETT NAVIGARE YACHTING FARTYG

SÄRSKILDA VILLKOR FÖR DESTINATION - BRITTISKA JUNGFRUÖARNA

NAVIGATIONSGRÄNSER Chartergästen garanterar att fartyget endast används mellan kl. 07.00 och 17.00 eller mellan 1 timme efter soluppgång och 1 timme före solnedgång. Chartergästen samtycker till att begränsa fartygets kryssning till Brittiska Jungfruöarnas vatten med undantag för de områden som ligger inom 3 sjömil från Herman Reef, The White Horse, Horseshoe Reef och rev som omger Anegada Island enligt British Admiralty Chart 2008. Om chartergästem får särskilt tillstånd från NY att besöka Anegada eller Amerikanska Jungfruöarna (exklusive St Croix) måste chartergästen vara medveten om att det inte är möjligt att göra jaktanrop till dessa områden om haveri skulle inträffa. Tull- och immigrationsförfaranden mellan USA och Brittiska Jungfruöarna måste följas av chartergästen. Varje överträdelse av de ovannämnda navigationsgränserna ska leda till annullering av alla försäkringsrättigheter. Skador på fartyget, på egendom eller personskador, som uppstår när fartyget används i strid med dessa navigationsgränser, är uteslutande chartergästens ansvar.

Wi-Fi: Infrastrukturen för Internet i Brittiska Jungfruöarna ger inte samma täckning och internetkvalitet som i USA och Europa. Täckningen kan vara ojämn och särskilt drabbade områden är Peter Island och Norman Island.

SÄRSKILDA VILLKOR FÖR DESTINATION - ABACO, BAHAMAS

NAVIGATIONSGRÄNSER Chartergästen garanterar att driften av fartyget är begränsad eller i mellan 1 timme efter soluppgång och 1 timme före solnedgång. Chartergästen samtycker till att begränsa fartygets kryssning till Abacosjön. Den norra gränsen utgörs av en linje från Windard Point till den östra änden av Whale Cay till den västra änden av Great Guana Cay. Den södra gränsen är Little Harbour. Om chartergästem erhåller särskilt tillstånd från NY att färdas förbi Whale Cay skall den norra gränsen vara Spanish Cay. Sådant tillstånd beviljas normalt endast under vår- och sommarmånaderna. Chartergästen måste vara medveten om att det inte är möjligt att göra jaktanrop till dessa områden om haveri skulle inträffa. Varje överträdelse av de ovannämnda navigationsgränserna ska leda till annullering av alla försäkringsrättigheter. Skador på fartyget, på egendom eller personskador, som uppstår när fartyget används i strid med dessa navigationsgränser, är uteslutande chartergästens ansvar.

SÄRSKILDA VILLKOR FÖR DESTINATION - AMERIKANSKA JUNGFRUÖARNA

NAVIGATIONSGRÄNSER Chartergästen garanterar att fartyget endast används mellan kl. 07.00 och 17.00 eller mellan 1 timme efter soluppgång och 1 timme före solnedgång. Chartergästen samtycker till att begränsa fartygets kryssning till vattnen i de amerikanska och brittiska Jungfruöarna med undantag för St Croix och de områden som ligger inom 3 sjömil från Herman Reef, The White Horse, Horseshoe Reef och rev som omger Anegada Island enligt British Admiralty Chart 2008. Om chartergästen får särskilt tillstånd från NY att besöka Anegada måste chartergästen vara medveten om att det inte är möjligt att göra jaktanrop till dessa områden om haveri skulle inträffa. Tull- och immigrationsförfaranden mellan USA och Brittiska Jungfruöarna måste följas av chartergästen. Varje överträdelse av de ovannämnda navigationsgränserna ska leda till annullering av alla försäkringsrättigheter. Skador på fartyget, på egendom eller personskador, som uppstår när fartyget används i strid med dessa navigationsgränser, är uteslutande chartergästens ansvar.

SÄRSKILDA VILLKOR FÖR DESTINATION - SPANIEN

SEGLINGSOMRÅDE: Mallorca är vårt huvudsakliga seglingsområde med snabb responstid vid behov av assistans. Vid större avstånd, såsom Menorca, Ibiza och Formentera, och under tuffa förhållanden, kan dock insatstiden ta längre tid på grund av brist på teknisk support på öarna och försenad leverans av reservdelar. 

SÄRSKILDA VILLKOR FÖR DESTINATION - GREKLAND

SEGLINGSOMRÅDE: Saronic-området är vårt huvudsakliga seglingsområde med snabb responstid vid behov av assistans. Vid större avstånd, såsom Kykladerna, och vid tuffa förhållanden, kan dock insatstiden ta längre tid.

SÄRSKILDA VILLKOR FÖR DESTINATION - KROATIEN

SEGLINGSOMRÅDE: Dalmatiens kust är vårt huvudsakliga seglingsområde med snabb responstid vid behov av assistans. Om du besöker Montenegro är det dock inte möjligt att ingripa alls, och under tuffare förhållanden eller för större avstånd inom Kroatien kan insatstiden ta längre tid.

Covid-19 ombokningsvillkor och bestämmelser

Ombokning, uppskjutning och utfärdande av värdekupong är endast möjligt 14 dagar eller färre före charterresan på grund av ständigt föränderliga reserestriktioner.

 1. Om du inte kan resa till destinationslandet på grund av restriktioner som, även med ett negativt PCR-resultat, innebär obligatorisk karantän, kan du vid ankomsten eller vid återkomsten till ditt hemland:
  1. boka om till ett senare datum under samma avgångsår
  2. få en kreditkupong som är giltig till slutet av samma avgångsår
  3. ändra bokningen till samma avreseår på en av våra andra destinationer som har färre reserestriktioner
 2. Om en karantän kan undvikas genom att ett negativt resultat från ett PCR-test uppvisas, gäller avbokningsreglerna enligt standardvillkoren.
 3. Om ett vaccinationsintyg, negativt PCR-testresultat eller antigen-testresultat krävs i ankomstlandet eller vid återresan till hemlandet - gäller avbokningsreglerna enligt standardvillkoren.
 4. Om en eller flera besättningsmedlemmar testar positivt för Covid vid testning före ankomst - erbjuds möjligheter enligt beskrivningen i artikel 1. I detta fall kräver vi inte 14 dagars framförsikt. 
 5. Om bokningen flyttas från en lägre till en högre prisperiod betalar chartergästen mellanskillnaden.
 6. Om en chartergäst flyttar bokningen till en annan period/båt/destination gäller den rabatt som var giltig vid tidpunkten för den ursprungliga bokningsbekräftelsen.
 7. Rätten till återbetalning, som anges i artikel 5 i våra allmänna villkor, gäller inte längre när charterresan har skjutits upp eller bokats om.