Vilkor

Bokning via nätet och andra tjänster

Uppdaterad 1 januari 2023

Bokning via nätet

Dessa villkor, som kan ändras och uppdateras, gäller samtliga tjänster som direkt eller indirekt finns tillgängliga online, via mobila enheter, e-post eller telefon. Genom att gå in på, surfa och använda vår webbplats eller någon av våra applikationer via vilken plattform som helst (nedan: webbplats) och/eller genom att fylla i en reservation, erkänner du (nedan: gäst, besökare, kund etc.) och samtycker till att ha läst, förstått och godkänt villkoren nedan (inklusive sekretesspolicyn).

Dessa sidor, innehållet och infrastrukturen på sidorna och onlinebokningstjänsten som tillhandahålls på dessa sidor och via webbplatsen ("tjänsten") ägs, drivs och tillhandahålls av Navigare Yachting d.o.o., Ulica Damira Tomljanovića 11, 10020 Zagreb, Kroatien , HR46360049107 (nedan: NY, Navigare Yachting, leverantör, operatör etc.) och tillhandahålls endast för din personliga, icke-kommersiella användning, enligt de förutsättningar och villkor som anges nedan.

Via webbplatsen tillhandahåller vi en online-plattform genom vilken besökare kan boka boende på Navigare Yachting-fartyg. Genom att boka via vår webbplats ingår du ett direkt (rättsligt bindande) avtalsförhållande med oss ​​som leverantör.

Våra tjänster är tillgängliga endast för personligt och icke-kommersiellt bruk. Det är därför inte tillåtet att återförsälja, spegla, använda, kopiera, övervaka (t.ex. skrapa), visa, ladda ner eller reproducera innehåll eller information, programvara, produkter eller tillgängliga tjänster från vår webbplats för någon form av kommersiellt eller konkurrens syfte.

Vi erbjuder möjligheten att betala bokningar under bokningsprocessen med säker online betalning (allt i den utsträckning som erbjuds och stöds av din egen bank). Betalningar behandlas säkert från ditt kredit-/betalkort via en tredje parts betalningsprocessor eller överförs från bankkonto till bankkonto.

Observera att vi kräver att betalningen sker via banköverföring (om tillgänglig) eller med kredit-/betalkort, och därför kan en summa på ditt kredit-/betalkort deponeras eller debiteras vid bokningens slut (procentandel av priset beror på antalet valda utbetalningar). Om du har valt mer än en delbetalning kommer vi att skicka en betalningslänk varje månad tills dess att bokningsavgiften är betald till fullo (måste betalas i sin helhet före segling).

Om du har valt att betala med banköverföring måste du betala 50% av priset inom en vecka från det att du mottagit bokningsbekräftelsen, och resterande del senast 40 dagar före seglingen. Tidsramen kommer att stå angiven i de dokument du mottager.

När du slutfört onlinebokningsprocessen kommer du att mottaga en uppsättning dokument, på den av dig angivna e-postadressen, vilken innehåller följande:

 1. Bokningsavtal
 2. Villkor för onlinebokning och andra Navigare Yachting-tjänster
 3. Faktura
 4. Boarding Pass
 5. Information om aktuell bas

En skannad kopia av det signerade bokningsavtalet ska levereras till oss via e-post eller fax inom tre dagar efter att bokningsprocessen slutförts. Originalkopia av det signerade bokningsavtalet ska levereras till oss inom 14 dagar efter det att bokningsprocessen har slutförts. Bokningen betraktas inte som bekräftad förrän Navigare Yachting har fått det undertecknade bokningsavtalet.

Instruktioner och villkor för resande med Navigare Yachting

Dessa instruktioner och villkor för resande med Navigare Yachting Vessel, tillsammans med Bokningsavtal (om tillämpligt), faktura samt boarding pass kommer att refereras till som Kontrakt, Navigare Yachting och/eller annan operatör kommer att kallas NY, kunden/resande kommer att vara känt som Kund och båten som Fartyg. Detta avtal är giltigt på följande villkor:

I

Kunden kommer att hyra ett fartyg som är utrustat i enlighet med lagarna och reglerna för fartygets plats vid utgångspunkten och NY:s standarder. Om tillämpligt i en specifik destination är utrustningslistan en integrerad del av detta avtal och den ska då att undertecknas av de berörda parterna då fartyget hämtas samt återlämnas (checklista).

II

Kunden kommer att betala avtalat pris samt kostnader för extra tillval.

III

Fartyget får uteslutande användas för personliga ändamål, såsom kryssning och liknande, och får därmed inte användas för något annat kommersiellt eller liknande syfte.

IV

Helförsäkring / deposition / försäkring

Om tillämpligt i landet där fartyget ligger förtöjt kan försäkringen om helförsäkring ansökas om. För att checka in och ut snabbare och för att undvika depositioner är fartyget helt försäkrat mot tredjepartsskada, förlust eller skada på inventarier och utrustning, förlust eller skador orsakade av sjöfartsolyckor, naturkatastrofer, blixtnedslag, grundning, kapning, jordning, brand, explosion, inbrott, stöld, kollision med något fast eller flytande föremål, skadlig handling från tredje part och jordbävningar. Full försäkring täcker inte avsiktligt missbruk, grov vårdslöshet, kostnader för reparation av igensatt toalett eller tankning av tanken.

Såvida inte helförsäkring tillämpas, är kunden skyldig att betala en deposition vid tidpunkten för ombordstigning på fartyget genom att säkra summan på ett kreditkort (eller kontant, om tillämpligt för en specifik destination). Insättningen ska återbetalas i sin helhet vid fartygets återkomst, såvida det inte finns några skador eller defekter på fartyget eller utrustningen vid överlämnandet av fartyget, och såvida det inte finns några fordringar från NY, inlämnade eller tillkännagivna fordringar från tredje part som är kopplade till fartygets användning. I händelse av förlust eller skada på utrustningen, vissa delar av fartyget eller själva fartyget eller om det finns andra skäl som anges i detta avtal, ska NY behålla/debitera beloppet (en del eller hela insättningen), vilket motsvarar till skadestånd eller värde för reparation, anskaffning och/eller inköp av utrustningen eller en viss del av fartyget. Om den orsakade skadan har konsekvensen att fartyget inte kan chartras ytterligare har Navigare Yachting rätten att behålla det belopp som motsvarar förlusten av vinst. Deposition kan göras enbart genom säkra summan på ett kreditkort eller kontant. Det faktiska depositionsbeloppet för den typ av fartyg som är chartrat anges i prislistan.

Fartyget är försäkrat mot tredjepartsskador, eld, blixt, explosion, stöld, rån eller skador orsakade av naturkatastrofer, marina risker och kollisionsrisker, samt mot förluster eller skador förutom utrustning nämnd i detta avtal. Såvida inte skadan orsakats medvetet (avsiktligt missbruk) eller med grov vårdslöshet, ska kundens ekonomiska ansvar vid förlust eller skada orsakad av denne eller en annan besättningsmedlem regleras med depositionen. Fartyget är försäkrat med minsta möjliga avdraga som ska motsvara depositionens belopp. Oavsett försäkring är kunden också skyldig att betala skadestånd för alla orsakade skador upp till säkerhetens insättning. Skador som täcks av försäkring som inte omedelbart rapporteras till NY och/eller försäkringsbolag, kommer inte att godkännas enligt försäkringspolicyn. I detta fall är kunden personligen ansvarig för alla skador till följd av att inte alls rapporterat eller rapporterat skadorna för sent. Skador på fartygets undervattensdel måste följas upp med fartygsinspektion utförd med fartyget på land på bekostnad av kunden om denne ska hållas ansvarig för skadan.

V

Annulering

Om kunden gör en avbokning mer än 120 dagar före ombordstigning, tas en avbokningsavgift på 15 % av charteravgiften eller 750 EUR ut, vilket som är störst. Om avbokningen inträffar 119 till 60 dagar före avgång, har NY rätten att behålla 50% av avgiften. Om avbokning sker 59 dagar eller mindre före avgång har NY rätten att behålla 100% av avgiften. Om avbokningen beror på objektiva skäl (dödsfall i familj, svår skada etc.) kommer inte pengarna att återbetalas, men NY kommer att erbjuda kunden fartyget till förfogande under en annan fri tid eller inom nästa säsong. Men i detta fall har NY rätt att debitera kunden för administration och andra objektiva kostnader. I något annat fall är NY inte skyldigt att returnera pengar som betalats i enlighet med detta avtal.

VI

Leveransproblem

NY is obliged to make available the contracted, similar or better Vessel, at agreed time and place, and to deliver it to the Charterer. If NY is late in performing this obligation, NY will lay under commitment to pay back an appropriate proportional amount of the charter price for every 24 hours being overdue, and additionally, if reason for NY being overdue can be imputed to NY responsibility, NY should also pay 5% indemnity of weekly charter price for every day being overdue, but not more than 15% of the total charter price. By delivering the Vessel within 4 hours of overdue, NY is not considered to be overdue.

NY är skyldigt att tillhandahålla det kontrakterade, liknande eller bättre fartyget på överenskommen tid och plats till kunden. Om NY är försenad med att fullgöra denna skyldighet, kommer NY att ålägga sig att betala tillbaka ett lämpligt proportionellt belopp av priset för varje 24 timmars förfallen tid, och dessutom, om skäl till att NY är försenade kan tillskrivas NY ansvar, bör NY även betala 5% ersättning för veckotraktpriset för varje försenad dag, dock max 15% av det totala charterpriset. Om fartyget levereras inom fyra timmar efter förfallen anses NY inte vara försenat.

Om NY inte kan leverera fartyget eller en lämplig ersättning (vilket innebär en modell med liknande dimensioner, redskap och utrustning) och förseningen överstiger ¼ av den totala chartertiden eller högst tre (3) dagar, har kunden rätt att dra sig ur kontraktet. I detta fall återbetalas redan gjorda betalningar, och inga ytterligare anspråk får framföras.

Om det redan är ett fastställt faktum före avgång att varken fartyg eller lämplig ersättning kommer att finnas tillgängligt på det överenskomna datumet, är NY skyldigt att informera kunden så snart den förstnämnda vet detta. I detta fall kan båda parter dra sig ur avtalet innan den planerade avgången. Betalningar gjorda av kunden kommer att återbetalas som ovan. Inga ytterligare anspråk får framföras.

Om incheckningstiden försenas av NY av skäl som ligger under NY:s ansvar, kommer kunden att få en proportionerlig återbetalning från NY,

 • förutsatt att antingen incheckningen ursprungligen skulle ägt rum under den andra delen av dagen inklusive en övernattning på fartyget
 • eller om en ersättning och/eller faktisk incheckning inte har ägt rum förrän senast klockan 12.00 nästa dag
 • eller om incheckningen av fartyget ursprungligen hade kommit överens om att äga rum under den första delen av dagen men i verkligheten försenades mer än 12 timmar

I händelse av uppsägning av detta kontrakt av NY kommer NY att återbetala det totala belopp som betalats av kunden, och om avtalet har avbrutits tre eller färre dagar innan planerad avgång med fartyget, kommer NY att åta sig att betala kunden en ersättning på 10% av det bokade priset för en vecka.

Oavsett skäl och uppkomsten till eventuella kostnader begränsas dock NY:s ansvar gentemot kunden till det betalda charterpriset.

Om det på grund av skäl som kan anses som NY:s ansvar när det handlar om en problem eller motorfel på fartyget som försenar eller avsevärt hindrar fartygets användning, kan kunden avbryta detta avtal. I så fall är NY skyldigt att ta fartyget till närmaste säkra hamn, återbetala kunden en lämplig del av priset plus 10% samt stå för kundens och dennes besättnings transportkostnader till hamnen för planerad landstigning.

Om det uppkommer tekniska problem under tiden som kunden använder fartyget, kommer NY att lösa detta inom 24 timmar från den tidpunkt då anmälan gjordes. Att lösa problemet inom denna period frisätter NY från alla krav som uppstår till följd av att det tekniska problemet inträffade (dvs. kunden har rätt att få återbetalning av ett lämpligt proportionellt belopp av priset endast under den tid som överstiger 24 timmar från och med tidpunkten då anmälan gjordes).

VII

Villkor för segling & användning av fartyget

Användning av fartyg utöver segling i kustvatten, deltagande på regatta etc. är endast tillåtet om skriftligt tillstånd beviljats av NY till kunden.

Kunden är skyldig att ange namn, efternamn, födelsedatum, födelseort och passnummer för alla besättningsmedlemmar i tid, enligt anvisningar från NY.

Kunden är skyldig att segla med hänsyn till rådande väderförhållanden; att snabbt minska segel och inte låta fartyget segla med större segel än en som säkerställer bekväm segling utan överdriven belastning eller stress på rigg och segel; att inte segla fartyget i område som inte är tillräckligt täckt av kartorna som finns till dennes förfogande eller utan att tidigare ha studerat kartorna i området och annat relevant tryckt material som finns ombord; att inte segla fartyget på natten utan att alla navigationsljus fungerar eller utan att tillräcklig vakta på däck. Kunden ska även utföra kontroll av oljan i motorn dagligen.

Kunden får inte lämna hamn eller förankring om vindstyrkan är eller är förutsedd att vara över sju (7) på Beaufort-skalan (30 knop) eller om hamnmyndigheterna har förbjudit segling eller medan fartyget har oberoende skador på någon av dess viktiga delar som motor, segel, riggning, länspump, förankringsutrustning, navigationsljus, kompass, säkerhetsutrustning etc. eller om någon av ovanstående delar inte är i gott skick; kunden får varken lämna hamn eller förankring utan tillräckligt bränslereserv eller i allmänhet när väderförhållanden eller fartygets tillstånd eller hennes besättning är osäkra.

Kunden åtar sig att ha giltiga och efterfrågade navigationslicenser (och, om tillämpligt i landet där fartyget ligger, ett VHF-certifikat) annars är denne skyldig att lämna fartygets navigering till en besättningsmedlem som har det relevanta tillståndet eller licens. Kunden garanterar NY sin egen nautiska kunskap och kompetens inom det området, sin egen och övrig besättnings kvalifikationer, såväl som sin förmåga att handha fartyget på ett säkert sätt oavsett väderförhållande eller andra omständigheter, och tar över fullt ansvar för rationellt utnyttjande av fartyget och dess utrustning.

Om NY drar slutsatsen att skepparen eller åtminstone en medlem av hans besättning inte har lämplig och nödvändig kunskap och kompetens, kan NY göra en överträdelse av detta avtal när som helst utan att vara skyldig att återbetala något betalt belopp eller, i enlighet med den etablerade kompetensen kan NY fastställa gränser för tillåten segling under avtalets giltighetstid. NY har rättighet att göra sådana begränsningar om väderförhållandena eller andra allvarliga skäl skulle tvinga NY att göra det. För att kunna fastställa kunden och dennes besättnings nautiska kompetens, kan NY organisera en kortare gemensam navigering med kunden. Om det krävs av säkerhetsskäl, har NY rätt att kräva kunden och besättningen att återlämna fartyget till basen eller instruera dem att förtöja på en specifik plats.

Om skepparen eller minst en medlem av dennes besättning inte har lämplig och nödvändig kunskap och nautisk kompetens, kan kunden använda fartyget som ett "lägenhetsboende". Båtens dokument, som måste vara ombord under hela seglingstiden, kommer inte att överlämnas till kunden. Om det finns ytterligare marinaavgifter som ska tillämpas, bör dessa betalas av kunden.

NY ansvarar inte för eventuella materiella- eller personskador, och andra svårare konsekvenser som kan uppstå på eller runt fartyget för kunden och medlemmarna i dennes besättning, såväl som för eventuella passagerare eller för den tredje part som orsakas av kunden eller medlemmarna av dennes besättning under detta avtal.

All current expenses of the Vessel use (fuel, harbor taxes, indemnity, cleaning and similar) should be paid by the Charterer. This also refers to the obligations which may arise from the Vessel use, and which may become due after the expiration of this Contract.

Alla befintliga utgifter för fartygets användning (bränsle, hamnskatt, skadestånd, städning och liknande) ska betalas av kunden. Detta gäller även de skyldigheter som kan uppstå vid användning av fartyget och som kan komma att uppkomma efter det att detta kontrakt löper ut.

I händelse av annan oväntad incident, större skada eller problem, navigationsbrott eller olycka är kunden skyldig att rapportera den, både till auktoriserade myndigheter och NY, på snabbaste och mest lämpliga sätt samt följa deras instruktioner i enlighet med kunskaperna hos en bra navigator.

Kunden är inte behörig att hyra ut fartyget till tredje part eller att lämna den obevakad på plats som inte är säker. Fartyget får heller inte hissas upp. Det högsta antalet passagerare ombord bör inte vara högre än antalet som anges i besättningslistan.

Kunden är skyldig att följa alla navigationsregler och anvisningar från auktoriserade myndigheter, uppmärksamma fartygets, besättningens, och passagerarnas säkerhet samt underhålla fartyget och hennes utrustning, informera NY om ungefärlig navigationsriktning (resplan) och om eventuella ändringar av seglingsriktning samt att återföra fartyget till NY i samma skick som kunden tagit emot det (fartyget måste vara ordentligt städat, utrustningen i ordning, bränsletanken vara full etc.).

VIII

Retur av fartyget

Kunden är skyldig att återvända med fartyget till den överenskomna platsen (basen) en dag före den dag som bestäms som dagen för leverans av fartyget, senast vid den tidpunkt som aviserats.

Kunden och hans besättning är skyldiga att lämna fartyget och tömma det från deras tillhörigheter, senast den tid som anges i Boarding Pass och/eller andra dokument. Vid försening är kunden skyldig att betala en daglig charteravgift (ökad om tillämpligt enligt dessa instruktioner och villkor för boende på Navigare Yachting fartyg) för varje påbörjad dag med försenad.

Om kunden inte återlämnar fartyget på överenskommen tid och till överenskommen plats, kommer denne att åta sig att betala ersättning för varje påbörjad dag för försenad med dubbelt belopp av den dagliga avgiften. Om NY inte informerats om förväntningar på att bli försenade före slutet av den överenskomna tiden för fartygets återkomst, kommer skadeståndet att ökas med ytterligare 30%.

NY ansvarar inte heller för förseningar eller ändringar av kundens planer orsakade av dåliga väderförhållanden eller andra liknande skäl. I händelse av att extremt dåliga väderförhållanden som hindrar fartygets återkomst på planerad tid, ska kunden istället betala ordinarie pris plus ytterligare 50% av den dagliga kostanden för varje påbörjad dag av förfallen retur av fartyget.

Toaletter med stopp vid överlämningen av fartyg debiteras enligt operatörens prislista. Ej fylld bränsletank kommer att debiteras med priset för saknat bränsle samt en avgift på 100,00 EUR.

NY har rätt att ta kostnaden för försening eller tilltäppt toalett från den av kunden tidigare lämnade depositionen.

IX

Diverse

Med förbehåll för de begränsningar som anges i dessa villkor och i den utsträckning som tillåts enligt lag, är NY endast ansvariga för direkta skador som faktiskt har lidits, betalats eller uppstått av kunden, besättningen eller passagerarna, då vi uppenbarligen brustit i att uppfylla våra skyldigheter med avseende på våra tjänster, upp till ett sammanlagt belopp av din totala kostnad för din bokning. Varken NY eller ägaren av yachten kommer att hållas ansvariga för någon förlust, skada, personskada eller dödsfall som följer av kundens användning av båten. NY gör inga andra framställningar än de som finns i dessa villkor och skriftligt material som tillhandahålls som en del av bokningsförfarandena. NY kommer inte att ansvara för några avgifter, utgifter, flygbiljetter, hotellrum, mat, telefonsamtal eller andra utgifter som befraktaren ådragit sig av någon anledning. Kunden ska förklara och hålla Navigare och ägaren av båten oskyldiga från och mot alla krav på förlust eller skada på egendom eller personskada (inklusive dödsfall) till följd av användning, drift eller besittning av båten och därmed tillhörande utrustning eller annan inventering av kunden eller någon besättning, och från alla krav på förlust eller skada på personlig egendom hos kunden eller någon besättning som transporteras på fartyget eller jolle.

Alla angivna belopp (dvs. prislista, bokningsavtal etc.) inkluderar aktuella lokala skatter, avgifter och kostnader. Vid eventuella förändringar i lokal skatt, avgift eller annan lagstiftning förbehåller sig Navigare rätten att justera priserna i enlighet därmed. Lokala skatter, avgifter och kostander debiteras slutligen baserat på villkoren vid avresedatum oavsett alla tidigare förskottsbetalningar.

Särskilda villkor kan gälla för vissa destinationer: dessa finns tillgängliga på vår webbplats och gäller som ett tillägg till dessa instruktioner och villkor för boende på Navigare Yachting fartyg.

X

Skiljedom och lag

Alla tvister mellan kunder och NY måste lösas direkt mellan dessa två, på engelska. Om skiljedom eller domstolsförfarande krävs är platsen för behörighet fartygets kajplats. För eventuella tvister mellan kunden och NY ska lagen i NYs hemland gälla.

TILLÄGG nr. 1 till to
INSTRUKTIONER OCH VILLKOR FÖR BOENDE PÅ
NAVIGARE YACHTING FARTYG
SÄRSKILDA VILLKOR FÖR DESTINATION – BRITTISKA JUNGFRUÖARNA:

Navigeringsgränser

Kunden garanterar att fartygets drift är begränsad till klockan 7:00 till 17:00. Kunden samtycker till att begränsa fartygets kryssning till de Brittiska Jungfruöarnas vatten, med undantag för områdena som ligger inom 3 sjömil från Herman Reef, The White Horse, Horseshoe rev och rev runt Anegada Island som visas på British Admiralty Chart 2008. Om kunden får särskilt tillstånd från NY att besöka Anegada eller de Amerikanska Jungfruöarna (exklusive St Croix) ska kunden vara medveten om att det inte är möjligt för oss att rycka ut till dessa områden om ni skulle få problem med er båt. Tull- och invandringsförfaranden mellan USA och Brittiska Jungfruöarna måste följas av kunden. Varje överträdelse av ovannämnda navigationsgränser resulterar i annullering av alla försäkringsrättigheter. Skador på fartyget, på egendom eller personskada, som uppstår vid drift av fartyget i strid med dessa navigationsgränser, kommer att vara kundens ansvar.

TILLÄGG nr. 2 till
INSTRUKTIONER OCH VILLKOR FÖR BOENDE PÅ
NAVIGARE YACHTING FARTYG
SÄRSKILDA VILLKOR FÖR DESTINATION - KROATIEN – Hyra av hytt

Besättning

NY ska förse besättningen ombord med certifikat enligt Kroatiens lagar. NY ska se till att skepparen följer lagar och förordningar i alla länder i vars vatten skeppet kan komma in under loppet av detta avtal. Skepparen har behörighet att ändra rutt beroende på väderförhållanden.

I priset ingår

 • 7-natters kryssning med halvpension
 • Drycker ombord:
  • 0,5 liter vin or 1 liter öl per person/dag
  • 1 liter vatten per person/dag
 • Skeppare och värdinna
 • Bränsle
 • Hamnavgifter
 • Turistskatt
 • Organisering